سامانه مکانیزاسیون بخش کشاورزی

اهدافی که از پیاده سازی طرح مدیریت سوخت ماشین آلات کشاورزی دنبال می شود

  • بدست آوردن آمار دقیق

  • مدیریت و کنترل مصرف سوخت

  • ایجاد بستری بر پایه داده ها برای برنامه ریزی و مدیریت

چرا ما را انتخاب کنید؟

دلایل بسیار خوبی برای انتخاب ما وجود دارد
چند مورد که شما را ترغیب می کند ما را انتخاب کنید عبارتند از :

  • 5,120 پروژه انجام شده
  • 8,192 بیمه نامه های صادره کشاورزی
  • 2,048 خسارت های پرداخت شده
  • 4,096 ارباب رجوع رضایتمند
  • تمامی مدیریت جهادی و مدیران مردمی
پشتیبانی